Μη επιδοτούμενη

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική προκειμένου ο καταρτιζόμενος να αποφοιτήσει και  να αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και να έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον οδηγό κατάρτισης, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναληφθεί η φοίτηση.

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Εξαιρούνται οι φορείς: α) Προσωρινής απασχόλησης. β) Τα νυχτερινά κέντρα. γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης. δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών. ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.

Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα (δεν επιτρέπεται η βραδινή εργασία 10:00μμ-6:00πμ) και 5 ημέρες την εβδομάδα (δεν επιτρέπεται η απασχόληση την Κυριακή και τις επίσημες αργίες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.»

Ο Καταρτιζόμενος με δική του αποκλειστικά ευθύνη αναζητά και βρίσκει τον εργοδότη στον οποίο θα εκπονήσει την Πρακτική του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και να ελεγχθούν τουλάχιστον τρεις εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και είναι τα παρακάτω:

Για την έναρξη της Πρακτικής απαιτούνται

  1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται αν είστε ή όχι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό
  3. Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη με υπογραφή και σφραγίδα
  4. Ε3.5 του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη της πρακτικής άσκησης (με email)
  5. Ειδική Σύμβαση (Συμφωνητικό) Πρακτικής Άσκησης σε 3 πρωτότυπα αντίγραφα με υπογραφές και σφραγίδα όλων των συμβαλλόμενων μελών
  6. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Αποδεικτικό για ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ.

Από τα παραπάνω τους εργοδότες αφορούν το 3,4 και 5

Στη συνέχεια, εφόσον εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης της πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, ο καταρτιζόμενος ξεκινά την Πρακτική Άσκηση.

Κάθε ασκούμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής, το οποίο διατίθεται από το ΙΕΚ, αλλά και για εκτύπωση στην ιστοσελίδα της σχολής. Η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία πραγματοποιούνται με ευθύνη του καταρτιζόμενου.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Για Π.Α 6 μηνών με 8 ώρες την ημέρα)
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Για Π.Α 8 μηνών με 6 ώρες την ημέρα)

Η σωστή συμπλήρωση του βιβλίου αποτελεί ευθύνη του ασκούμενου. Οδηγία Συμπλήρωσης

Κάθε εβδομάδα η καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων. Μία φορά κάθε μήνα κάθε ασκούμενος υποχρεούται να φέρνει στο ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο.

Μετά τη λήξη ή μετά τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να προσκομιστούν στη σχολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο κι υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον εργοδότη.
  2. Βεβαίωση Παρουσίας για τη χρονική περίοδο και τις ώρες της Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί συμπληρωμένο από τον εργοδότη.

Ασφαλιστικές Εισφορές

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος από τον εργοδότη. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Στην περίπτωση που οι σπουδαστές δεν καλύπτονται σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του καταρτιζόμενου) υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04). Ο εργοδότης καταβάλλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45%, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
Ε.Φ.Κ.Α. (Κλάδος Κύριας Σύνταξης)1%——
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα (μετά από Υ.Δ. του καταρτιζόμενου)7,10% (6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ+ 0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)——
ΣΥΝΟΛΟ8,10%

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου Ε3.5. (αναγγελία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκούμενων στο Π.Σ. Εργάνη (Άρθρο 3 και 4 του ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»

Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.  Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης που έχει οριστεί από το ΙΕΚ. Οι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διακοπεί με πρωτοβουλία του ασκούμενου ή του φορέα απασχόλησης βάσει τεκμηρίωσης και δηλώνεται στο ΙΕΚ. Επίσης, ο ασκούμενος δύναται να αλλάξει εργοδότη, εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος σοβαρότατος λόγος.

Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας του Ι.Ε.Κ., δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστερο Ι.Ε.Κ. της περιοχής που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο εκπαιδευτικό έτος.

Σχετική Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ Αρ.3938/26-08-2021

Εφαρμοστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ με οδηγίες για το Εργάνη και την ασφάλιση