Απαλλαγή

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ή 120 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, μετά από αίτηση τους απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Για την απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με τον αριθμό των ημερομισθίων.
 2. Βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα του εργαζομένου (ΚΑΔ)
  https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
 3. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
  https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
 4. Βεβαίωση Εργοδότη

Για Ελεύθερους Επαγγελματίες

 1. Υπεύθυνη Δήλωση για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με τον αριθμό των ημερομισθίων
 2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.ά.) ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.
 3. Εκτύπωση από το taxisnet ή Βεβαίωση από το Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης και ότι είναι σε λειτουργία τουλάχιστον 120 ημέρες.

Κατόπιν της υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών , η διεύθυνση του ΔΙΕΚ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει στην απαλλαγή ή την μερική απαλλαγή του αιτούντος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτική άσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.