Συνοπτικός Οδηγός για Εργοδότες

Ο εργοδότης οφείλει:

 1. Να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υπ. αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», την υπ. αριθ. 359893/20-09-21 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», τον «Κανονισμό λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ Β’ 1807) με τις τροποποιήσεις και όπως αυτά ισχύουν.
 2. Να συνάψει «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.
 3. Να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου του ΙΕΚ
 4. Να συμπληρώνει τα έντυπα πρακτικής άσκησης:
  1. Βιβλίο πρακτικής
  1. 1 Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26- 08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).
  1. 2 Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).
 5. Να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του έντυπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στο ΙΕΚ κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.
 6. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 7. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου
 8. Να αποστέλλει έγκαιρα και έγκυρα τα στοιχεία που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης ή το ΙΕΚ, καθώς και να ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρακτική άσκηση.
 9. Να τηρεί αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου. Το αρχείο περιέχει συγκεκριμένα:
  1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έντυπα «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ» από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της σύμβασης.
  3. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή της σύμβασης της πρακτικής άσκησης.
 10. Να διακόπτει τη σύμβαση εργασίας όταν ενημερώνεται γι’ αυτό από τον Διευθυντή του ΙΕΚ
 11. Να απασχολεί τον πρακτικά ασκούμενο αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).
 12. Να αναρτήσει τις αφίσες και τα φυλλάδια προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετική Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ Αρ.3938/26-08-2021

Εφαρμοστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ με οδηγίες για το Εργάνη και την ασφάλιση

Οδηγός Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης_5131399_2η Έκδοση

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής