Κατατάξεις

Η διαδικασία κατατάξεων στα Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.4763/2020, διαρκεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου και σύμφωνα πάντα με τον οδηγό σπουδών της αιτούμενης προς κατάταξη ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα:

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων σπουδών (Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ.) εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν, σύμφωνα με τους πιστοποιημένους οδηγούς κατάρτισης και τις ισχύουσες διατάξεις για τις ειδικότητες χωρίς πιστοποιημένο οδηγό σπουδών.

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Το ηλεκτρονικό σύστημα κατατάξεων θα είναι ανοικτό μόνο κατά την περίοδο των εγγραφών
από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ. δε μπορούν να εγγραφούν ή να καταταγούν στα Ι.Ε.Κ. ενώ οι καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. δεν έχουν δυνατότητα κατάταξης σε νέα ειδικότητα.

Αιτήσεις Κατάταξης:

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου ΕΠΑ.Λ.-ΤΕΛ

Αίτηση Κατάταξης Απόφοιτου ΙΕΚ