Εγγραφές στα Δ.ΙΕΚ

Οι εγγραφές στα Δ.ΙΕΚ ξεκινούν στις αρχές Σεπτεμβρίου στις νέες ειδικότητες που ανακοινώνονται το καλοκαίρι (συνήθως τέλη Αυγούστου) από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr/en/).

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων γίνονται ηλεκτρονικά στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση (https://diek.it.minedu.gov.gr) και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Οι επιτυχόντες ακολούθως εγγράφονται στην Α’ φάση εγγραφών στο Ι.Ε.Κ. που επιλέγονται, είτε αποδεχόμενοι την ειδικότητα που επιλέχθηκαν είτε ζητώντας βελτίωση σε κάποια άλλη (παραπάνω) προτίμησή τους. Ακολούθως ανακοινώνονται νέα αποτελέσματα για τη Β’ φάση εγγραφών, όπου και πάλι οι νέοι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στο Ι.Ε.Κ. που επιλέγονται.

Η Φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ είναι Δωρεάν, δεν υπάρχει όριο ηλικίας και τα μαθήματα γίνονται κατά το απογευματινό ωράριο.

Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε..

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του  τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του νόμου Ν.4763/2020.

Οι τελικοί επιλεγέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου, Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας, κλπ…) και να συμπληρώσουν την παρακάτω Αίτηση Εγγραφής.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ