Για τα ΙΕΚ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αποκορώνου λειτουργεί στον Καβρό Αποκορώνου από το 2015 διαμορφώνοντας μαζί με τοπικούς Φορείς, προτάσεις για λειτουργία νέων ειδικοτήτων, καλύπτοντας κενά και προσφέροντας νέες ευκαιρίες, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ συγχρόνως δίνει δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε τοπικές εταιρείες, επιχειρήσεις και φορείς και μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των καταρτιζομένων, προσφέροντάς τους γνώσεις και εφόδια.

Τι είναι τα ΙΕΚ;

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη τυπική εκπαίδευση. Ως μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση εθνικώς αναγνωρισμένων τυπικών προσόντων.

Την εποπτεία των δημοσίων ΙΕΚ έχει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει ως αποστολή  της, να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της διά βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.

Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός των ΙΕΚ είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους τυπικής εκπαίδευσης, προσφέροντας βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες με στόχο την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, καθώς και

  • Να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων.
  • Να τους διευκολύνουν στην επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία.
  • Να τους εξασφαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, διευκολύνοντάς τους στην επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξής τους στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα Φοίτησης

Για τις πολλές και διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι:

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)
  • ΣΕΚ
  • ΙΕΚ
  • Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Χωρίς να υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτησή τους.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ καθώς και ΤΕΕ Β κύκλου δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους σε 2 εξάμηνα.

Η Φοίτηση στα Δ.ΙΕΚ

Η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ διαρκεί πέντε εξάμηνα, τα οποία επιμερίζονται σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική άσκηση δεν είναι απαραίτητο να γίνεται το πέμπτο εξάμηνο, καθώς μπορεί να λαμβάνει χώρα μετά το τέλος του 2ου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οδηγό σπουδών της ειδικότητας. Οι καταρτιζόμενοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει το χειμερινό εξάμηνο που ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου και λήγει Φεβρουάριο και το εαρινό που ξεκινάει το Φεβρουάριο έως τις 30 Ιουνίου. Οι μέγιστες ώρες κατάρτισης ορίζονται σε 300 ώρες. Αυτές σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα εκτείνονται σε δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) εβδομάδες, ενώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθορίζεται σε 20 ώρες με δυνατότητα αυξομείωσης κατά 30%, δηλαδή από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες την εβδομάδα. Ενώ ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Η κατάρτιση των σπουδαστών περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά, αλλά και μικτά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους. Με τη σειρά τους, τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ειδικούς εργαστηριακούς χώρους (εντός και εκτός ΙΕΚ) και αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Τέλος, τα μικτά μαθήματα απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων αποβλέποντας στην υιοθέτηση θεωρίας και πράξης.

Διάρκεια μαθημάτων – Παρουσίες

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 15%ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 20%
1ωρο μάθημα23
2ωρο μάθημα56
3ωρο μάθημα79
4ωρο μάθημα912
5ωρο μάθημα1115
6ωρο μάθημα1418
7ωρο μάθημα1621
8ωρο μάθημα1824

Αξιολόγηση καταρτιζομένων

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:

  • Εξέταση Προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  • Τελική εξέταση ή και
  • αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.

Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Απαλλαγές μαθημάτων

Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών.

Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν.

Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι :

α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ, β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.

Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. . Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη ΓΓΕΕΔΒΜ&Ν και εγκρίνονται ή απορρίπτονται . Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.

Απόφοιτοι  Δ.ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Β.Ε.Κ). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου EQF 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τα ΙΕΚ και τη λειτουργία τους, θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης