ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καταρτιζόμενοι Νέα -Ανακοινώσεις

Α. Προθεσμίες Εγγραφών

Καλούνται οι επιτυχόντες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα του παράλληλου μηχανογραφικού για να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους.

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr

απαραιτήτως από την

Δευτέρα 28-08-2023 έως και την Τετάρτη 06-09-2023

Για την εγγραφή θα χρειαστεί απαραιτήτως να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ τους.
Όσοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοσή του υπάρχουν εδώ: https://www.amka.gr/aparaitita.html
Για την επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ τους, οι επιτυχόντες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα:
http://www.amka.gr/AMKAGR

Σε περίπτωση που το σύστημα ενημερώσει τους επιτυχόντες ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με τα δικαιολογητικά αυτά και εμπρόθεσμα να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά τα μόριά τους από τα στελέχη των Δ.Ι.Ε.Κ., αλλιώς η εγγραφή τους δεν ολοκληρώνεται και το δικαίωμα για εγγραφή με το παράλληλο μηχανογραφικό χάνεται.

Ώρες για Διοικητική επαλήθευση μέχρι και Πέμπτη 31/08 11:00 με 13:00
Από 1 Σεπτεμβρίου και μετά 16:00 με 18:00
Τηλ. Επικοινωνίας: 2825061460

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων επιλογής για τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..

Β. Δικαιολογητικά

Όσοι επιτυχόντες ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να προσέλθουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με όσα δικαιολογητικά ζητηθούν από τα παρακάτω:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

3. Πρόσφατη βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια1).

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.